Yukio Hashi Profile Info

Name Yukio Hashi   Male   Taurus    Japan   
Other Names
Date of Birth Monday, May 3, 1943
Age
Profession Actor
Height 5.6 feet /  1.68  meters
Weight
0
  • Send Flowers
0
Kazunari Ninomiya Zenchu Mitsui Daishi Shikanai
Inada Rai Goto Soujin Kanji Tsuda
Nakawaki Mikito Cho Tamiyasu Morio Kazama