Funny of Kapil Sharma

Sharad Kelkar Y. Gee. Mahendra Rahul Singh (actor)
Luke Kenny Mushtaq Kak Ravi Kishan
S. Ve. Shekher Dan Dhanoa Pritish Chakraborty