Funny of Kapil Sharma

M. Night Shyamalan Vajja Venkata Giridhar Akshay Anand
T. S. B. K. Moulee Krishna Abhishek Roshan Seth
Sameer Dattani Biju Menon Nithin Sathya